Wedstrijdreglement

Background

WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement – radio & online wedstrijden

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die 107FM Comm. V.  (hierna genaamd: “FG XTRA”), met adres te: Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen (mede) organiseert.

Organisatie van de wedstrijd

 1. FG XTRA organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contact name van de deelnemer via telefoon, SMS, website/email of sociale media.
  2. Door deel te nemen aan een wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen versturen. Potentiële winnaars krijgen bericht dat ze gewonnen hebben. Indien ze voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, FG XTRA contacteren om hun gegevens door te geven, krijgen ze de prijs toegestuurd. Indien de potentiële winnaar niet tijdig contact opneemt, komt de prijs te vervallen. Alle spelers krijgen minstens 24uur de tijd om te reageren.
 2. De prijs van 1 belminuut, 1 SMS of een deelname wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld. Na afloop van een sms-wedstrijd krijgt elke deelnemer maximum 1 bericht om te melden dat de winnaar(s) op de site www.fgxtra.be staan. Een deelname wordt doorgaans beschouwd als het juist beantwoorden van 1 vraag via sms, sociale media of website. Bijvoorbeeld: het juist beantwoorden van 2 vragen via sms = 2 deelnames/kansen om te winnen.
 3. Voorgemelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van FG XTRA of gerecupereerd worden bij FG XTRA.
 4. FG XTRA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van FG XTRA ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. FG XTRA kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk of andere problemen van deze aard) of een probleem bij de post of telecommunicatiediensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

Keuze van de winnaars

 1. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.
 2. FG XTRA personeelsleden, FG XTRA bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar FG XTRA op zelfstandige basis mee samenwerkt voor deze actie, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname.
 3. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. FG XTRA houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door FG XTRA opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
 4. FG XTRA mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan FG XTRA de houder is. De gegevens worden bewaard door FG XTRA o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door FG XTRA in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan FG XTRA. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd.

De prijzen

 1. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet FG XTRA af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.
 2. FG XTRA maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. FG XTRA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
 3. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 4. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege FG XTRA.
 5. Over de periode van een wedstrijd kan een deelnemer maar eenmaal winnen.
 6. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.
 7. Indien een prijs verstuurd wordt, kan FG XTRA niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan FG XTRA eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
 8. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een winnaarsbrief, via persoonlijk telefonisch contact of via SMS, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de website van de organiserende zender. Als de winnaars niet te vinden zijn op voorgaande kanalen, kan men de winnaars via info[at]radiofg.be te allen tijde opvragen.
 9. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van FG XTRA om. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld.

Het wedstrijdreglement

 1. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met FG XTRA via het contactformulier te vinden op deze website.
 2. Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan FG XTRA op het volgend adres. FG XTRA – 107FM Comm V, Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.
 3. FG XTRA kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 4. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan FG XTRA, ter attentie van FG XTRA – 107FM Comm V,  Grotehondstraat 44, 2018  Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.
 5. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.
FG-Xtra app
FG-Xtra app

****************************Download onze app
****************************

Download onze gratis app voor iPhone, iPad, Apple TV en Android toestellen

0%