Privacy, Cookies & GDPR

Background

Disclaimer en privacy

Het gebruik van de website www.fgxtra.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door 107FM Comm. V. (hierna genoemd: “FG XTRA”).

Gebruik van de website

FG XTRA besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan FG XTRA niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal FG XTRA de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

FG XTRA wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

FG XTRA spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. FG XTRA kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

FG XTRA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website kan u met (hyper)links worden doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. FG XTRA beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. FG XTRA aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

FG XTRA respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

FG XTRA – 107FM Comm V
Grotehondstraat 44
2018 Antwerpen

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

FG XTRA verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar FG XTRA. FG XTRA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van FG XTRA door gebruik te maken van het contactformulier dat u kan vinden op deze site.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen zoals bv wedstrijden. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract met jou (bv. verstrekken van informatie aan jou, het leveren van onze producten en diensten, facturatie, etc.);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.); en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing en reclame voor onze diensten).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen: Wanneer je nog geen klant bent en je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten, dan hebben we in ieder geval je contactgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze (precontractuele) fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien. Wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij een van onze merken of van onze diensten gebruik te maken, dien je voor het beheer van onze contractuele relatie een aantal persoonsgegevens mee te delen om een account aan te maken (zie hierboven). Indien je je gegevens invulde op onze website, maar het aankoopproces niet volledig afrondde, sturen we je eenmalig een reminder via e-mail.
 • Om ons contract met jou uit te voeren en onze diensten te kunnen verlenen: We gebruiken gegevens voor het leveren van onze diensten en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of om je meer informatie te verstrekken over de diensten. Deze gegevens worden ook gebruikt voor facturatie- en betaling doeleinden.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: We kunnen gebruikmaken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van jouw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met jou (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van jou of het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst. Mogelijk zal je ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan bepaalde bevragingen zodat wij onze diensten kunnen evalueren en verbeteren en/of nieuwe producten of diensten kunnen onderzoeken en ontwikkelen.
 • Om je direct marketing toe te sturen over onze diensten: FG XTRA kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren over nieuws, toekomstige acties/ promoties waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn of om nieuwe producten en diensten aan te bieden van FG XTRA. De gegevens waarover wij beschikken kunnen we eveneens aanwenden om je gepersonaliseerde marketing toe te sturen die aansluit bij je interesses. Het is ook mogelijk dat wij je benaderen tot 2 jaar nadat je geen klant meer bent of account gebruikt bij FG XTRA, tenzij je eerder aangaf dit niet te wensen.
 • Om je online gerichte boodschappen of advertenties te tonen: FG XTRA kan je contactgegevens delen in gepseudonimiseerde vorm met online marketingbedrijven zoals Google en Facebook. Indien je bij deze bedrijven ook gekend bent en je communicatie- en privacy-instellingen op hun platforms dit toelaten, kan FG XTRA je gepaste advertenties tonen via hun kanalen.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: FG XTRA kan je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Om wet- en regelgeving na te leven: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die Radio FG dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. FG XTRA kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden: Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige Diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang je klant bent of een account hebt bij ons. Wanneer je geen actieve klantrelatie meer hebt met ons of je account niet meer gebruikt, houden we je persoonsgegevens nog 2 jaar in onze systemen, voor het geval je toch nog terug actief wordt of opnieuw klant wordt. We gebruiken je gegevens gedurende die periode ook nog voor direct marketing, tenzij je reeds eerder aangaf geen direct marketing te willen ontvangen.

Na afloop van die periode van 2 jaar, wordt je account afgesloten en alle eraan gekoppelde gegevens verwijderd. Enkel indien je met ons een betalende klant relatie had, archiveren we je identificatie-, contact- en betalingsgegevens. Deze gegevens worden in dat geval tot 10 jaar na je laatste betaling bijgehouden met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

We verkopen je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven, en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:

 • Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze dienstverlening te optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie.
  In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.
 • Commerciële partners: Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie kunnen je gegevens gedeeld worden met de commerciële partner waarmee de actie in kwestie opgezet werd. Over welke partner het gaat, staat steeds duidelijk vermeld in een disclaimer op het deelnameformulier. Wij verkopen in geen geval je persoonsgegevens aan derden.
 • Overheden: Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van FG XTRA te beschermen, waaronder de handhaving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.
 • Sociale media platformen: Onze websites en apps laten toe dat je je registreert en aanmeldt met behulp van je Facebook- of Google-account, en dat je artikelen en content kan delen op sociale media platformen. Wanneer je van deze mogelijkheden gebruikt maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen. Daarnaast kunnen je contactgegevens gedeeld worden met deze bedrijven om je aangepast advertenties voor onze diensten te tonen op hun platforms.
 • Zakelijke overdrachten: FG XTRA behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt, of het een bedrijf betreft dat Privacy Shield certified is.

Wat zijn uw rechten?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij FG XTRA kan uitoefenen:

Recht van inzage
Je hebt het recht om van FG XTRA bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens. Je kan dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Indien het gaat over je identificatie-, contact- of betalingsgegevens, kan je deze gegevens zelf aanpassen in je account of profiel. Alle andere aanvragen tot rechtzetting kan je ons bezorgen door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website.

Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing. Je kan dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website.

Recht op beperking
Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan je uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machine leesbare vorm. Dit recht kan je uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website.

Recht van bezwaar tegen direct marketing
Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct marketing communicatie via je accountinstellingen en via de uitschrijflink in ontvangen berichten.

Indien je van geen enkel bedrijf nog direct marketing via telefoon wil ontvangen, kan je je telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Om ook via de post van geen enkel bedrijf nog direct marketing te ontvangen, voeg je je gegevens toe aan de Robinson List (www.robinsonlist.be). FG XTRA houdt steeds met beide lijsten rekening in haar direct marketingcampagnes.

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via je accountinstellingen of via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden door contact met ons op te nemen via het contactformulier dat je kan vinden op deze website.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Algemene informatie

 We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met FG XTRA via het contactformulier.

FG XTRA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van FG XTRA of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe FG XTRA of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan FG XTRA bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. FG XTRA wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. FG XTRA mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat FG XTRA de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

FG-Xtra app
FG-Xtra app

****************************Download onze app
****************************

Download onze gratis app voor iPhone, iPad, Apple TV en Android toestellen

0%